Ogólny      2018-12-02 23:41:16

EKO-czwartki. Oczyszczalnia Strzegowa.

Zgodnie z ideą EKO-czwartków (odsyłam do artykułu wcześniejszego, który był wprowadzeniem) prezentujemy pierwszą firmę, którą odwiedziliśmy.

 

29.11.2018r. uczniowie o specjalizacji OZE (Odnawialne Źródła Energii) z klasy III i IV wraz z opiekunem Magdaleną Wieloch udali się do Oczyszczalni Ścieków Strzegowa w Ostrzeszowie. Pan Kierownik Marcin Bator najpierw wyjaśnił  sens działania Oczyszczalni (schemat ze zdjęć) a następnie oprowadził po całym obiekcie.

 

Spółkę Wodno-Ściekową “STRZEGOWA” w Ostrzeszowie utworzyło w dniu 19 grudnia 1988 r. 29 zakładów pracy z terenu miasta Ostrzeszów. W wyniku podpisanego porozumienia Spółkę powołano na podstawie art. 40 Ustawy z dn. 24.10.1974 roku, Prawo wodne. O powołaniu spółki wodnej, do której przystąpiły wszystkie Zakłady przemysłowe z Ostrzeszowa, zadecydowały względy ekonomiczne. Uchwalono Statut Spółki Wodno-Ściekowej „Strzegowa” w Ostrzeszowie, wraz z obszarem działania. Teren ten miał obejmować obszar miasta i gminy Ostrzeszów.
W pierwszych latach swej działalności Spółka zajmowała się głównie poszukiwaniem i udokumentowaniem dużych zasobów wody. Przez kilka lat prowadziła badania i odwierty w Kotlinie Odolanowskiej, usytuowanej pomiędzy Miliczem, Krotoszynem i Ostrowem Wielkopolskim oraz Sycowem i Ostrzeszowem. Po udokumentowaniu okazało się, że zasoby wody są bardzo cenne, gdyż są znakomitej jakości.
Celem spółki była budowa, utrzymywanie i eksploatacja oczyszczalni ścieków w Ostrzeszowie dla ochrony rzek i stawów Doliny Baryczy przed zanieczyszczeniami, a także zabezpieczenie potrzeb mieszkańców i przemysłu w odpowiednią ilość wody.
Zdecydowano się na budowę oczyszczalni ścieków dla systemu ogólnospławnego o przepustowości 12 000 m3/d. dzięki czemu wszystkie wody deszczowe z całego miasta wraz ze ściekami bytowymi i przemysłowymi są oczyszczone na jednej oczyszczalni. Rozwiązanie takie pozwala jednocześnie zatrzymać, a następnie oczyścić wszystkie zanieczyszczone wody deszczowe i roztopowe.
Część mechaniczna Oczyszczalni eksploatowana jest od 1995 roku, część biologiczna od 1999 r. Teren oczyszczalni wynosi 20 hektarów, połowę zajmuje zbiornik retencyjny i staw stabilizacyjny, drugą połowę obiekty technologiczne i zieleń.
Uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Spółki z dn. 14.03.2008 r. wprowadzono zmiany do Statutu Spółki zapewniające, iż jednym z przyjętych celów statutowych jest prowadzenie badań i analiz w specjalnie do tego celu wyodrębnionym Laboratorium.
W 2012 roku nastąpiła zmiana nazwy spółki na : Spółka Wodna „Strzegowa”

 

Podstawowe zadania Spółki Wodnej „Strzegowa” to:
● Oczyszczanie ścieków komunalnych zgodnie z obowiązującymi wymogami
● Wykonywanie analiz fizykochemicznych i mikrobiologicznych ścieków surowych, oczyszczonych, osadów ściekowych przez własne laboratorium akredytowane. Wykonywanie badań, pomiarów, analiz chemicznych i mikrobiologicznych składu i czystości wody, powietrza, mikrobiologii dla przemysłu oraz innych badań i analiz związanych z jakością żywności w wyodrębnionym w tym celu laboratorium
● Ochrona wód zlewni rzeki Barycz i rzeki Prosny w obszarze działania
● Utrzymanie i eksploatacja wybudowanych obiektów
● Przygotowanie i realizacja inwestycji dla osiągnięcia w/w celów.

 

Zapraszamy do następnej relacji z wizyty w…………. :)

 

Opracowanie: Magdalena Wieloch

Opracowanie: Szkolny zespół redakcyjny


Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie